Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 este un program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA-CBC și care face parte din familia programelor europene Interreg.

Finanţarea proiectelor se asigura după cum urmează:

  • Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare – IPA II (maxim 85%)
  • Contribuţia naţională de la bugetul de stat român (13%)
  • Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor sârbi (minim 15%)

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europeane din Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara. Auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat,între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

În cadrul axei prioritare 1:

  • Promovarea forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii

Măsura 1-2 "Infrastructura de sănătate și socială"

Obiectivul specific: Sporirea potențialul zonei programului pentru o creștere favorabilă incluziunii, bazată pe îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii din cele două părți ale frontierei prin acțiuni transfrontaliere comune pentru accesul la servicii moderne și eficiente de asistență medicală, serviciile sociale, servicii care sprijină accesul la educația primară.